واريزنقدي

شمادر اين روش كه سرعت تاييد خريد شما بيشتر و مطمئن تر مي باشد ميتوانيد به يكي از شماره هاي ذيل كارت به كارت نماييد.

 

بانك ملي ايران                      9284-8166-9972-6037          به نام امين عشوري(ژافه) ياشماره شبا  IR19 0170 0000 0030 8396 3180 05

بانك سپه ايران                      8594-5355-1011-5892          به نام امين عشوري(ژافه)

بانك تجارت ايران                      6220-0836-8310-5859        به نام امين عشوري(ژافه)

 

مشهد:90 هزارتومان

شهرستانها:85 هزارتومان+ هزينه ارسال