حسابداري (vina)

ويژگي هاي نرم افزار حسابداري   vina

   مقايسه نسخه هاي مختلف نرم افزار حسابداري بازرگاني وينا

 

امكانات نسخه خريد و فروش نسخه فروشگاهي نسخه حرفه اي نسخه چند كاربره نسخه شبكه
قيمت(تومان)                200.000                  329.000                 559.000                 739.000                990.000 
انبار ، صندوق و بانك تك انبار، صندوق و بانك تك انبار و صندوق نامحدود نامحدود نامحدود
ثبت ماليات بر ارزش افزوده
صدور فاكتور سريع با باركد خوان
تعريف پرسنل و چاپ فيش حقوقي
تعيين سطح دسترسي حرفه اي
سرفصل حساب ها
ثبت وام و عمليات مربوط به اقساط
طراحي فاكتور
عمليات حسابداري براي چند شركت/موسسه
عمليات حسابداري بطور همزمان براي چند كاربر
فاكتور          
تسويه فاكتور نقد، چك، مانده حساب، دستگاه كارتخوان نقد، چك، مانده حساب، دستگاه كارتخوان نقد، چك، مانده حساب، دستگاه كارتخوان نقد، چك، مانده حساب، دستگاه كارتخوان نقد، چك، مانده حساب، دستگاه كارتخوان
ثبت مرجوعي فاكتورهاي صادر شده
ثبت خدمات
امور نقد و بانك          
كليه عمليات چك وصول، به حساب گذاشتن، فروش و برگشت چك وصول، به حساب گذاشتن، فروش و برگشت چك وصول، به حساب گذاشتن، فروش و برگشت چك وصول، به حساب گذاشتن، فروش و برگشت چك وصول، به حساب گذاشتن، فروش و برگشت چك
ثبت چك هاي دريافتي و پرداختي
انتقال وجه بين كليه حساب ها
تعيين زمان هشدار براي چك هاي دريافتي و پرداختي
ثبت دريافت ها و پرداخت هاي نقدي
انبار          
گزارش انبار از هر كالا
گزارش موجودي اجناس
شاخص كالا و سود و زيان كالا/طرف حساب
كاردكس كالا
گزارش ها          
وضعيت گردش كليه حساب ها
ليست بدهكاران و بستانكاران
صورتحساب افراد
مشاهده اسناد حسابداري و فاكتورهاي وابسته
وضعيت گردش يك حساب
ترازنامه و صورت حساب سود و زيان
تراز دو ستوني و چهار ستوني

قبل از خريد هريك از محصولات جهت تعيين قيمت نهايي ابتدا تماس حاصل نماييد سپس مبلغ را واريز نماييد