تعرفه خطوط اختصاصي

رديف ارقام پیش شماره نوع شماره قیمت (ریال)
1 15 5 غیر سفارشی 80,000
2 15 5 سفارشی 85,000
3 15 21000 سفارشی 120,000
4 14 1 غیر سفارشی 120,000
5 14 1 سفارشی 275,000
6 14 3 غیر سفارشی 150,000
7 14 3 سفارشی 150,000
8 14 5 غیر سفارشی 110,000
9 14 5 سفارشی 110,000
10 14 21000 سفارشی 110,000
11 13 1 غیر سفارشی 345,000
12 13 1 سفارشی 650,000
13 13 5 غیر سفارشی 280,000
14 13 5 سفارشی 280,000
15 13 21000 سفارشی 200,000
16 12 1 غیر سفارشی 630,000
17 12 1 سفارشی 1,250,000
18 12 2 غیر سفارشی 1,370,000
19 12 2 سفارشی 2,360,000
20 12 2 سفارشی نیمه رند 2,890,000
21 12 2 سفارشی رند 3,400,000
22 12 3 غیر سفارشی 900,000
23 12 3 سفارشی 900,000
24 12 5 غیر سفارشی 700,000
25 12 5 سفارشی 700,000
26 12 21000 سفارشی 200,000
27 11 1 غیر سفارشی 1,500,000
28 11 1 سفارشی 2,600,000
29 11 5 غیر سفارشی 1,300,000
30 11 5 سفارشی 1,400,000
31 10 1 غیر سفارشی 1,500,000
32 10 1 سفارشی 3,500,000
33 10 2 غیر سفارشی 3,500,000
34 10 2 سفارشی 4,500,000
35 10 2 سفارشی نیمه رند 6,700,000
36 10 2 سفارشی رند 9,570,000
37 10 3 غیر سفارشی 1.000,000
38 10 3 سفارشی 1.000,000
39 10 5 غیر سفارشی 1,600,000
40 10 5 سفارشی 1,600,000
41 10 21 سفارشی 100,000
42 10 26 سفارشی 150,000
43 9 1 غیر سفارشی 2,450,000
44 9 1 سفارشی 4,900,000
45 9 2 غیر سفارشی 6,800,000
46 9 2 سفارشی 7,800,000
47 9 2 سفارشی نیمه رند 9.300.000
48 9 2 سفارشی رند 13,600,000
49 9 2 سفارشی خیلی رند 48,700,000
50 9 5 غیر سفارشی 2.350.000
51 9 5 سفارشی 2,360,000
52 8 1 غیر سفارشی 3,500,000
53 8 1 سفارشی 6,500,000
54 8 2 غیر سفارشی 11,300,000
55 8 2 سفارشی 13,800,000
56 8 2 سفارشی نیمه رند 14,900,000
57 8 2 سفارشی رند 23,700,000
58 8 2 سفارشی خیلی رند 55,450,000
59 7 21 سفارشی 67.000.000