واريز نقدي

شما میتوانید همچنین فیش مبلغ مورد نظر راپس ازواریزنقدي به بانک به پشتیبانی ژافه اطلاع دهید يا ازطريق عابربانك يا اپليكيشن كارت به كارت نماييد .

 بانک ملی                       9284-8166-9972-6037      شماره حساب 0308396318005   شماره شبا IR19 0170 0000 0030 8396 3180 05

بانک سپه                      8594-5355-1011-5892 به نام امین عشوری

بانک تجارت                    6220-0836-8310-5859 به نام امین عشوری

بانک رفاه                       5046-5181-6315-5894 به نام امین عشوری

بانک رسالت                  5028-1923-7210-5041 به نام امین عشوری

 

 دراين روش تاييد و ثبت آني ميباشد