بانك هاي عضو شتاب

               

 

در اين روش به علت واريز شدن دومرحله اي مدت زمان تاييد و ثبت نام تا 48 ساعت زمان ميبرد