خطوط اختصاصي

قیمت خطوط اختصاصی 1000(قيمتها به تومان مي باشد)

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
20,000 10,500 27,000 13,000 31.000 16.000 14 1000XXXXXXXXXX
55,000 28,000 62,000 32,5000 72.000 38.000 13 1000XXXXXXXXX
100,000 50,000 130,000 62,000 150.000 75.000 12 1000XXXXXXXX
200,000 100,000 230,000 123,000 270,000 141.000 11 1000XXXXXXX
300,000 130,000 350,000 150,000 400,000 182.000 10 1000XXXXXX
400,000 200,000 450,000 225,000 500,000 250,000 9 1000XXXXX
550,000 250,000 600,000 300,000 700,000 350,000 8 1000XXXX
3,000,000 3,300,000 3,500,000 7 1000XXX
5,5000,000 5,700,000 6,000,000 6 1000XX
 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره
10,500 13,500 17.000 14 3000XXXXXXXXXX
70,000 80,000 92.000 12 3000XXXXXXXX
80,000 90,000 103,000 10 3000XXXXXX
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
 

قیمت خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
330,000 280,000 230,000 180,000 350,000 300,000 250,000 200,000 12
950,000 650,000 450,000 350,000 1,000,000 700,000 500,000 400,000 10
1,300,000 900,000 750,000 650,000 1,500,000 1,000,000 800,000 700,000 9
2,300,000 1,450,000 1,300,000 1,100,000 2,500,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 8
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.
 

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره
5,000 7.000 9.000 15 50001XXXXXXXXX  
8,000 10.000 11.500 14 50001XXXXXXXXX
22,000 25,000 31.000 13 50001XXXXXXXX
52,000 60,000 72.000 12 50001XXXXXXX
100,000 120,000 135,000 11 50001XXXXXX
130,000 180,000 220,000 10 50001XXXXX
160,000 197,000 250,000 9 50001XXXX
220,000 250,000 300,000 8 50001XXX
3,300,000 3,800,000 4,500,000 7 50001XX
5,600,000 6,300,000 7,500,000 6 50001X
 
 

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ژافه اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

  • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
 
 

شرایط نمایندگان ویژه

  • روزانه بیش از 40 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
  • خرید های ایشان یکجا و بیش از6 میلیون تومان باشد.
  • روزانه حداقل 3 خط اختصاصی خریداری نمایند.